مرا میانِ لب‌هات بگذار . .

ما سیگاری را میان انگشتانِ باد نهادیم

کبریتی که مشتعل‌مان کند

سوزاندیم

تن‌هامان آتش گرفت و

سیگار، آرام آرام سوخت

و میانِ لب‌های نیم‌بازِ ما چیزی ورایِ دود

زمزمه شد

چیزی همچون

گدازه‌های رنج بسته‌ی روح‌مان . .

با اشاره‌ی بندی انگشت

خاکسترِ خویش را

در هم تکاندیم . .مصوم عباسی/.
/ 0 نظر / 59 بازدید